ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
                      ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

To ασφαλιστικό πρακτορείο με την επωνυμία «STEFANIS INSURANCE SOLUTIONS» , το οποία εδρεύει στην Λάρισα και επί της οδού Αγίου Στυλιανού 8, με ΑΦΜ:103931626 και ΔΟΥ Λάρισας(εφεξής ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί στον διαδικτυακό ιστότοπο  με  επωνυμία exasfalisoutora.
Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι ο καθορισμός των γενικών όρων συμμετοχής των ενδιαφερομένων χρηστών και συμμετεχόντων (εφεξής «συμμετέχοντες») στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη του νικητή. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής και έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και των εταιρειών του Ομίλου και οι συγγενείς α΄βαθμού και σύζυγοι των ως άνω εργαζομένων.
1.2Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται η προηγούμενη εγγραφή εκάστου συμμετέχοντος ως μέλος και η ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com), η τήρηση των όρων χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας, καθώς και η μη αναστολή για οποιοδήποτε λόγο του λογαριασμού του συμμετέχοντος.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 16/11/2020 και ώρα 09:00, έως και το Τετάρτη  23/12/2020 και ώρα 19:00.
2.2Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή/και να μειώσει τη χρονική διάρκεια ή/και να ή να διακόψει τον Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας και με προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση του. Τυχόν συμμετοχές που θα υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη του Διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και δεν επάγονται αποτέλεσμα/δέσμευση του Διοργανωτή, καθώς και οποιουδήποτε τρίτου.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
3.1Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει υποχρεωτικά και σωρευτικά:

ι)Να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο στο κείμενο του post του Διαγωνισμού  που αναφέρει ΠΑΤΑ ΕΔΩ. Θα κάνουν like και κοινοποίηση της σελίδας μας στο FACEBOOK,

ιι) θα μας ακολουθήσουν στο instagram πατώντας εδώ.

ιιι)Τέλος πατώντας εδώ στην ( Επικοινωνία) συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Θα πρέπει να συμπληρώσουν το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό κινητού τους τηλεφώνου (εφόσον επιθυμούν) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.. Στη συνέχεια καλούνται να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους παρόντες όρους συμμετοχής, καθώς και να διαβάσουν και να αποδεχθούν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & cookies του Διοργανωτή, τσεκάροντας τα αντίστοιχα checkboxes. 
3.2Παράλληλα χορηγείται σε κάθε συμμετέχοντα η δυνατότητα μέσω της σχετικής φόρμας και τσεκάροντας το σχετικό checkbox, να δώσει τη συγκατάθεσή του ώστε να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Διοργανωτή, είτε τηλεφωνικά είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσει. Η επιλογή αυτή είναι προαιρετική και έκαστος συμμετέχων επιλέγει ελεύθερα εάν θέλει να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις ή όχι. Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για να λαμβάνουν σχετικές ενημερώσεις, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.
3.3Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@exasfalisoutora.gr ή και στα τηλέφωνα 2411115541 και 6976407876.
3.4Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους.
4. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί ένας νικητής και ένας επιλαχόντας νικητής σε περίπτωση που δε καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον πρώτο ή δεν πραγματοποιηθεί αποδοχή του Δώρου από τον πρώτο ή δεν τηρηθούν οι παρόντες όροι συμμετοχής.
4.2Ο νικητής θα κερδίσει το εξής δώρο: μια κάρτα υγείας για ιατρικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις (εφεξής «Δώρο»), το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί εντός της περιόδου 1/1/2021 έως 30/3/2021 καλώντας στα τηλέφωνα επικοινωνίας:2411115541 κ 6976407876 ή στέλνοντας εμαίλ στο info@exasfalisoutora.gr, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς του Δώρου σε προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται ή αντικαθίσταται. Προ ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοση του Δώρου στον νικητή, ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Δώρο για σκοπούς διαφήμισης, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση στον νικητή.
4.3 Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης, αντικατάστασης ή εξαργύρωσης σε χρήμα του Δώρου.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ
5.1Ο νικητής θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης, τυχαίας επιλογής, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη  23/12/2010 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Διοργανωτή επί της οδού Αγίου Στυλιανού 8,Λάρισα και θα ανακοινωθεί (το ονοματεπώνυμο αυτού) για λόγους διαφάνειας με σχόλιο στη δημοσίευση του Διαγωνισμού στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook, και στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή και ο ίδιος θα ενημερωθεί μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο συμμετέχων έχει δηλώσει.

5.2Στην ηλεκτρονική κλήρωση, για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.

5.3Ο νικητής, αφού ενημερωθεί, όπως ορίζεται ανωτέρω, σχετικά με την ανάδειξή του ως νικητή, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα Facebook «exasfalisoutora» ή να απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα λάβει και να αποστείλει τα στοιχεία του (ήτοι: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα Ελλάδος 14:00, για να αποδεχθεί το δώρο του. Πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας το Δώρο θεωρείται μη αποδεκτό. Στην ως άνω περίπτωση, καθώς και εάν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του, ή αν ο Διοργανωτής αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο χάνεται οριστικά και ο Διοργανωτής, έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα νικητή, με τον ίδιο τρόπο και καταλυτική ημερομηνία αποδοχής του δώρου την Παρασκευή 08/01/2021.
5.4Μετά την εκπνοή του χρόνου διάρκειας του Διαγωνισμού (23/12/2020) δεν θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών.
5.5Η διάθεση του Δώρου, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αυτοπρόσωπης προσέλευσης του νικητή και προσκόμισης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
6.1Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή του Δώρου ή τον τρόπο και την ημερομηνία κλήρωσης, καθώς και τον προγραμματισμό διάθεσης Δώρου οποιαδήποτε στιγμή. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στη διάθεση του Δώρου, ενώ ο Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, εξαιτίας ή με αφορμή τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.
6.2Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη και με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και ότι τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν είναι αληθή και προσωπικά, και της δικής τους κατοχής και ελέγχου. Οι συμμετέχοντες θα ευθύνονται έναντι του Διοργανωτή για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω προβλημάτων του Δικτύου τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη έγκυρης συμμετοχής.

6.3Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν διακοπή του Διαγωνισμού από το Facebook για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για το περιεχόμενο συνδέσμων, hyperlinks και διαφημίσεων στα οποία παραπέμπει το Facebook.
7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
7.1Το ονοματεπώνυμο του νικητή (όπως έχει καταχωρηθεί στην φόρμα συμμετοχής) θα αναρτηθεί με σχόλιο στη δημοσίευση του Διαγωνισμού στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή. Με την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, η ανάρτηση των στοιχείων (ονοματεπωνύμου) του νικητή δύναται να αναπαραχθεί, δημοσιευθεί και γενικά να τύχει επεξεργασίας, σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό µέσο διαθέτει ο Διοργανωτής, για τη διαφήμιση και προώθησή του, όπως το περιοδικό του Διοργανωτή, μελλοντικές ενέργειες Διαγωνισμών κτλ., χωρίς κάποιο αντάλλαγμα.
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.1Ο Διοργανωτής θα συλλέξει και θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα και νικητή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), το ν. 4624/2019, τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνώμες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του διαθέσιμη στο 
8.2H «STEFANIS INSURANCE SOLUTIONS» ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού τα δεδομένα κάθε συμμετέχοντος, τα οποία περιλαμβάνονται στη σχετική φόρμα συμμετοχής, Όσον αφορά ειδικά στον νικητή του Διαγωνισμού, θα επεξεργαστεί περαιτέρω τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλεφωνικός αριθμός). Τα δεδομένα αυτά δύναται να τύχουν επεξεργασίας και από τις λοιπές συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
8.3Η ως άνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, (β) την κλήρωση του νικητή, την ανάδειξή του και τη δημόσια ανακοίνωσή του, (γ) τη διάθεση του Δώρου στο νικητή (ταυτοποίηση, επιβεβαίωση στοιχείων) και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού.
8.4Η επεξεργασία είναι σύννομη ως απαραίτητη για την εκτέλεση του Διαγωνισμού (εκτέλεση σύμβασης), καθώς και για τη συμμόρφωση του Υπευθύνου επεξεργασίας με τις έννομες υποχρεώσεις του καθώς και για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει(επικοινωνία με τους νικητές κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που συμμετέχων στο Διαγωνισμό χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημερωτικών και newsletter της STEFANIS INSURANCE SOLUTIONS(είτε μέσω mail είτε/και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), νόμιμη βάση της σχετικής επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή του αυτή.
8.5Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, εκτός εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με απαίτηση του νόμου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8.6Μετά το πέρας 6 μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και τη διάθεση του Δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού , τα οποία συγκεντρώνονται από τη φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα καταστρέφονται/διαγράφονται, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την κείμενη νομοθεσία ή η τήρησή τους είναι απαραίτητη για άλλους λόγους. Εφόσον ο συμμετέχων επιλέξει να λαμβάνει ενημερώσεις τηλεφωνικά ή μέσω email για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Διοργανωτή (λ.χ. newsletters), τα στοιχεία επικοινωνίας του διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πραγματοποιηθεί η διάθεση του Δώρου, ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας..

8.7Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς και εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, τα οποία μπορεί να ασκεί με αποστολή σχετικής επικοινωνίας προς το Διοργανωτή στο ακόλουθο e-mail επικοινωνίας: info@exasfalisoutora.gr Περαιτέρω, εφόσον θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του, κάθε συμμετέχων μπορεί να προσφεύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
8.8Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της STEFANIS INSURANCE SOLUTIONS πατώντας εδώ.
9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
9.1Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.exasfalisoutora.gr. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού κατά τη δίκαιη κρίση του και οποιαδήποτε ενημέρωση για την αλλαγή ή τυχόν τροποποίησή τους θα ανακοινωθεί στη σελίδα του στο Facebook.
9.2Η υποβολή συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγετε την ανεπιφύλακτη και αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, όπως αυτοί ισχύουν. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Με την υποβολή της συµµετοχής τους οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν την κατά νόμο απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα να συμμετάσχουν στο Διαγωνισµό. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιος συµµετέχων  επιθυμεί να αποσύρει την συμμετοχή του δύναται να ενημερώσει την «STEFANIS INSURANCE SOLUTIONS», μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο Facebook για να απομακρυνθεί το όνομά του από την κλήρωση.

9.3Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

10. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, ενώ ο Διαγωνισμός διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
11.1Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή, ούτε στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην σελίδα του.
11.2Η «STEFANIS INSURANCE SOLUTIONS» δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έµµεση, έναντι παντός τρίτου για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων  πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ αφορμής του Διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες.