Φωτογραφία από τον χρήστη Pixabay στο Pexels

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν έναντι των οικονομικών απωλειών.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται προστασία από οικονομικές απώλειες που συνήθως αφορούν την απώλεια εισοδήματος, την απώλεια κερδών, την απώλεια μισθωμάτων, καθώς επίσης και λειτουργικά έξοδα για το διάστημα που μια επιχείρηση υπέστη ζημιά και χρειάζεται να συνεχίσει την δραστηριότητά της.

Ετσι η  Stefanis Insurance Solutions παρέχει τα παρακάτω εξειδικευμένα ασφαλιστικά προιόντα:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Λόγω του ανταγωνισμού και των συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, μικρό μέρος των εμπορικών συναλλαγών γίνεται με πληρωμή της αξίας των εμπορευμάτων μετρητοίς ή με ανέκκλητο πίστωση σε Τράπεζα. Το μεγαλύτερο μέρος γίνεται με πίστωση. Η πίστωση πολλές φορές μπορεί να καλύπτεται με αξιόγραφα τα οποία όμως, εφ’ όσον ο αγοραστής έχει πρόβλημα ρευστότητας, δέν εχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Το ύψος των απλήρωτων επιταγών και συναλλαγματικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αποδεικύει οτι μικρή μόνο εξασφάλιση μπορούν να προσφέρουν. Η μέση διάρκεια πίστωσης συνεχώς αυξάνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Ευρώπη έχει γίνει 3 μήνες και στην Ελλάδα από 6 μήνες και πάνω. Βέβαια, η διάρκεια πίστωσης δέν είναι η ίδια σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια πίστωσης τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μή πληρωμής μιας εμπορικής συναλλαγής. Η μεγαλύτερη διάρκεια πίστωσης σημαίνει αυτόματα και μεγαλύτερο μέσο υπόλοιπο κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρησή σας έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών – αγοραστών σας. Ο διακανονισμός των πληρωμών είναι καθημερινή φροντίδα σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα και με την καλύτερη οργάνωση, τα πιο εξελιγμένα συστήματα και τις πιο ενημερωτικές πληροφορίες, πάντα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις οι λογαριασμοί απαιτήσεων αποτελούν το 30 – 40 % του ενεργητικού τους. Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματά της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά της.

 

Εάν το περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης είναι 16% και κάποιος από τους αγοραστές σας δεν πληρώσει οφειλή αξίας €100,000, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επιπλέον πωλήσεις €625,000 για να αντισταθμίσετε την απώλεια των κερδών σας.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση των πιστώσεων καλύπτει τους ασφαλισμένους σε δύο βασικές περιπτώσεις αφερεγγυότητας των αγοραστών τους:

 • Στην περίπτωση της «Αποδεδειγμένης Αφερεγγυότητας», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής πτωχεύσει ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του.
 • Στην περίπτωση της «Καθυστερημένης Πληρωμής», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης ή των τυχόν παρατάσεών της.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Βοηθά τις επιχειρήσεις στον καλύτερο έλεγχο των πελατών τους έχοντας έναν συνεργάτη ο οποίος συνεχώς τους παρακολουθεί.
  • Ενημερώνει την επιχείρηση για τους υποψήφιους πελάτες τους σχετικά με την πιστολιπτική ικανότητα τους.
  • Τους δίνει την δυνατότητα να επιμηκύνουν τη διάρκεια πίστωσης προς τους πελάτες τους πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές.
  • Η ασφάλιση προσφέρει στην επιχείρηση σιγουριά ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις της.
  • Η ασφάλιση των πιστώσεων προστατεύει τους ασφαλισμένους, όχι από τους κακούς πελάτες, τους οποίους γνωρίζουν και λαμβάνουν πρόσθετες εξασφαλίσεις, αλλά κυρίως από πελάτες οι οποίοι ειναι φερέγγυοι αλλα καταλήγουν αφερέγγυοι.
  • Ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που οι αγοραστές βρίσκονται εκτός Ελλάδος όπου ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή είναι πολύ δύσκολη, η ασφάλιση πιστώσεων παρέχει μεγάλη υπηρεσία στον προμηθευτή για την αποφυγή της επισφάλειας. Στην περίπτωση όμως που αυτή συμβεί, πολύ καλό δίκτυο Νομικής Υποστήριξης, μας δίνει λύσεις και σε αυτήν την περίπτωση.
  • Η ασφάλιση πιστώσεων του προσφέρει δυνατότητα χρηματοδότησης από τις Τράπεζες με καλύτερους όρους αφού σε ενδεχόμενη μη πληρωμή από τους αγοραστές του, γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε προβλήματα στη εξόφληση των δανείων η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει τα χρήματα.

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων
(Εγγυητικές Επιστολές)

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) μέσω της έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τον Ασφαλιστή, εγγυάται την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι μια τριμερής συμφωνία με την οποία το πρώτο μέρος (Εγγυητής) δεσμεύεται απέναντι στο δεύτερο μέρος (Δικαιούχο) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του τρίτου μέρους (Λήπτης Ασφάλισης) να εκτελέσει τους όρους και προϋποθέσεις συγκεκριμένης σύμβασης μεταξύ του Δικαιούχου και του Λήπτη της Ασφάλισης .

Για παράδειγμα: Μια κατασκευαστική εταιρία (Λήπτης της Ασφάλισης) αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας σύμβασης- κατασκευή ενός έργου – που του αναθέτει ο Κύριος του Έργου (Δικαιούχος). Ο Ασφαλιστής (Εγγυητής) υπογράφει την ασφαλιστική σύμβαση με το Λήπτη της Ασφάλισης και εκδίδει την εγγυητική επιστολή με την οποία αναλαμβάνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι σαφώς ορισμένο ποσό την εξασφάλιση του Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης.

Κατηγορίες εγγυητικών επιστολών

 • Contract Surety Bonds
  Xρησιμοποιούνται κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα διασφαλίζοντας την εκτέλεσή τους και την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ορισμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών
 • Commercial Surety Bonds
  Διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων και την εκτέλεση των υποχρεώσεων ή των δεσμεύσεών τους

Τύποι εγγυητικών επιστολών

Συμμετοχής
Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής.

Ανάληψης προκαταβολών
Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και υλοποίησης της σύμβασης.

Καλής εκτέλεσης
Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Συντήρησης (καλής λειτουργίας)
Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.

Καλής Πληρωμής
Διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Αλλά και σε ανεξάρτητες από κατασκευαστικά έργα περιπτώσεις καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης υποχρεώσεων του δεύτερου.

Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών
Καλύπτει τις αξιώσεις των Αρχών για καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να βεβαιωθούν στο Λήπτη της Ασφάλισης.

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Κατασκευαστικός κλάδος
 • Τουριστικός κλάδος
 • Βιομηχανία τροφίμων & ποτών
 • Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Εμπόριο ρουχισμού

Διάρκεια Εγγυητικής
Η διάρκεια της εγγύησης είναι ανάλογη με την διάρκεια της σύμβασης. Συνήθης διάρκεια κυμαίνεται απο τρεις (3) μήνες έως και ένα (1) χρόνο με δικαίωμα τροποποίησης για επέκταση της διάρκειας.

Πλεονεκτήματα Ασφαλιστικής

 • Γρήγορη εξυπηρέτηση
 • Οικονομικά rates
 • Δεν επηρεάζεται το όριο τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης

Μειονεκτήματα Τράπεζας

 • Αργές διαδικασίες
 • Υψηλά κόστη
 • Υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων

Απώλεια κερδών και διακοπής εργασιών

Ένας επιχειρηματίας δεν νοιάζεται μόνο για τυχόν ζημιά η καταστροφή της περιουσίας του άλλα και για την περίοδο της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης του που θα του επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική ζημιά. Αυτή την ζημιά έρχεται να καλύψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών.

Η Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Κερδών είναι ένα απαραίτητο και πολύτιμο εργαλείο διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης μετά από την έλευση ενός κινδύνου.

Για την ασφάλιση αυτή απαραίτητη είναι η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών;
• Απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών ως αποτέλεσμα ολικής η μερικής διακοπής των εργασιών της επιχείρησης λόγω απώλειας η ζημιάς στο περιεχόμενο η/και το κτίριο της επιχείρησης συνεπεία φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης λεβήτων η κυλίνδρων υγραερίου που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς για προκαθορισμένη περίοδο. (περίοδο ασφάλισης).
• πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών για περιορισμό της διακοπής οπως χρήση ενοικίαση επίπλωσης, εξαρτημάτων, τηλεφώνων κλπ.
• απώλεια μικτού κέρδους εργασιών συνεπεία σεισμού, θύελλας, καταιγίδας, πλημμύρας, κακόβουλης ζημιάς, διάρρηξης σωλήνων νερού η υπερχείλισης δεξαμενών νερού, οχλαγωγίας, απεργίας, πρόσκρουσης οχημάτων η αεροσκαφών, έκρηξης, φωτιάς η οποία προέρχεται από δάσος.
• για αμοιβές ελεγκτών για προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων μετά από ένα περιστατικό.

 

Ποιές είναι οι εξαιρέσεις του συμβολαίου;
• πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος.
• διακοπή εργασιών συνεπεία βραχυκυκλώματος η αυτοθέρμανσης, καθίζησης και κατολίσθησης.
• διακοπή εργασιών συνεπεία απώλειας η ζημιάς στον εκρηγγνυώμενο λέβητα.
• διακοπή εργασιών συνέπεια απώλειας η ζημιάς σε εμπορεύματα κάτω απο το επίπεδο του δρόμου τα οποία δέν είναι τοποθετημένα σε ράφια τουλάχιστον 15 εκατοστά πάνω από το πάτωμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη του γραφείου μας.