Φωτογραφία από τον χρήστη fauxels στο Pexels

SPECIAL BUSINESS RISKS.

Ειδικοί κίνδυνοι οι οποίοι επιβάλλεται να μπορούν να καλυπτούν για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργείας μιας επιχείρησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανάκληση, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι κάθε μέτρο, που έχει, ως σκοπό την επιστροφή ενός επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός η ο διανομέας έχει ,ήδη, διαθέσει στην αγορά ή πουλήσει, στους καταναλωτές.”

Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη και αποτελεί συνήθη εξαίρεση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Προϊόντων.
Σημειώνεται ότι το ελάττωμα του προϊόντος που πρέπει να ανακληθεί μπορεί να έχει προέλθει α) από τυχαία αιτία, χωρίς πρόθεση και, β) από κακόβουλη ενέργεια οιουδήποτε προσώπου.
Είναι ασφαλιστικό προϊον το οποίο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων (Contaminated Products Insurance)

• Τροφίμων
• Ποτών
• Καλλυντικών
• Καπνού

Β. Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων (First Party Recall Insurance)

• Παιχνίδια και παντός είδους προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά
• Είδη αθλητικού εξοπλισμού
• Εργαλεία χειρός
• Οικιακές συσκευές και εξοπλισμός (ηλεκτρικός και μη)
• Συστήματα ψύξης-θέρμανσης
• Ρουχισμός
• Επίπλωση

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΙΟ ΟΡΙΟ;

Καλύπτει τα έξοδα ανάκλησης των προϊόντων (recall Costs) μέχρι και 25.000.000 € κατ’ετος. Ποιο συγκεκριμένα:

1. Έξοδα ανάκλησης των προϊόντων, δηλαδή:

 • Το κόστος διαφήμισης (ηλεκτρονικής ή άλλης) σε εφημερίδες, περιοδικά ή άλλο έντυπο, ανακοινώσεων ή διαφημίσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, καθώς και το κόστος αλληλογραφίας που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Απαραίτητα ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαμονής που αποδίδονται άμεσα στην ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Το κόστος πρόσληψης επιπλέον προσώπων, πέραν του κανονικού προσωπικού του Ασφαλισμένου, αποκλειστικά για την υλοποίηση της ανάκλησης του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Καταβολή υπερωριών στο κανονικό προσωπικό του Ασφαλισμένου για εργασία αποκλειστικά σχετιζόμενη με την ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Τα απαραίτητα έκτακτα έξοδα του προσωπικού των παραπάνω παραγράφων
 • Έξοδα μίσθωσης επιπρόσθετου αποθηκευτικού χώρου για την ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Έξοδα πραγματοποιηθέντα για την ορθή διάθεση μη χρησιμοποιημένης συσκευασίας και υλικού προώθησης του ανακαλούμενου Ασφαλισμένου Προϊόντος στα σημεία πώλησης, εάν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή επαναχρησιμοποιηθούν.
 • Κόστος επιθεώρησης που περιλαμβάνει κόστος χημικής ανάλυση ή άλλων παρόμοιων προσπαθειών εντοπισμού των αιτιών ή του πιθανού αντίκτυπου της μόλυνσης
 • Το πραγματικό κόστος αναδιανομής τυχόν ανακληθέντων ή αποκατασταθέντων Ασφαλισμένων Προϊόντων
 • Αμοιβές χώρου λιανικής πώλησης, ακυρωτικά τέλη διαφημιστικών ή/ και προωθητικών προγραμμάτων, που ήταν προγραμματισμένα άλλα μη εκτελέσιμα λόγω εμφάνισης του Ασφαλισμένου Συμβάντος
 • Το πραγματικό κόστος διάθεσης του Ασφαλισμένου Προϊόντος, μόνον όμως στο βαθμό που απαιτούνται συγκεκριμένες μέθοδοι καταστροφής, που διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση σκουπιδιών, ώστε να αποφευχθούν Σωματικές Βλάβες ή Ζημία Περιουσίας
 2. Κόστος Εκβιασμού (Λύτρα που καταβάλει ο Ασφαλισμένος ως άμεσο αποτέλεσμα Εκβιασμού Προϊόντος, απώλεια λύτρων κατά τη μεταφορά, Ανταμοιβή Πληροφοριοδότη, αμοιβές Ειδικώναυξημένο κόστος ασφάλειας, κ.λ.π)

3. Έξοδα Συμβούλων (αμοιβές και τα έξοδα συμβούλων ασφάλειας προϊόντος ή δημοσίων σχέσεων, που προσλαμβάνονται με την προηγούμενη συγκατάθεση της Ασφαλιστικής Εταιρείας ώστε να παρέχουν αρωγή στον Ασφαλισμένο κατά την ανταπόκριση σε ένα Ασφαλισμένο Συμβάν)

4. Έξοδα Διακοπής Εργασιών (Απώλεια Ακαθάριστου Κέρδους και Επιπλέον Έξοδα ως αποτέλεσμα ενός Ασφαλισμένου Συμβάντος)

5. Έξοδα αντικατάστασης επαναφοράς των ανακληθέντων προϊόντων (το κόστος που καταβάλλει ο Ασφαλισμένος για την επαναφορά των Ασφαλισμένων Προϊόντων σε εμπορεύσιμη ποιότητα ή την αντικατάσταση τυχόν ανακληθέντων Ασφαλισμένων Προϊόντων που έχουν καταστραφεί, δεν μπορούν να πουληθούν ή είναι ακατάλληλα για την αρχική χρήση τους, με προϊόντα παρόμοιας αξίας

6. Έξοδα αποκατάστασης (οι δαπάνες στις οποίες πραγματικά υποχρεώνεται άμεσα ο Ασφαλισμένος ως άμεσο αποτέλεσμα ενός Ασφαλισμένου Συμβάντος για να επαναφέρει τα Προϊόντα στο εύλογο προβλεπόμενο επίπεδο μεριδίου πωλήσεων και αγοράς που αναμενόταν πριν την εμφάνιση του Ασφαλισμένου Συμβάντος)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ανάκλησης ελαττωματικών προϊόντων που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης μοντέλου σκάλας, λόγω κατασκευαστικού λάθους. Η σκάλα δεν ήταν σταθερή (αδύναμη στήριξη) με αποτέλεσμα να καταρρέει προκαλώντας συνεχώς ατυχήματα.

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης προϊόντων ζαχαρίνης, λόγω ύπαρξης μικρών μεταλλικών κομματιών.

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης σκόνης για ρόφημα σοκολάτας, λόγω ύπαρξης μικρών πλαστικών κομματιών.

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης μπουκαλιού αναψυκτικού, καθώς λόγω πίεσης πεταγόταν το καπάκι με αποτέλεσμα να προξενεί τραυματισμούς.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Ελαχιστοποίηση ζημιών του ασφαλισμένου
 • Επίδειξη αξιοπιστίας και επαγγελματισμού στους πελάτες και συνεργάτες
 • Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας
 • Προστασία του εμπορικού ονόματος του Ασφαλισμένου
 • Παρέχεται στους ασφαλισμένους άμεση και σε 24ωρη βάση πρόσβαση σε εξειδικευμένους και παγκοσμίου κύρους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι είναι σε θέση να συμβάλουν αποφασίστηκα στην αντιμετώπιση της κρίσης.
 • Δυνατότητα κάλυψης της ανάκλησης του προϊόντος οπουδήποτε στο εξωτερικό.

 

 

Ασφάλιση Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ασφάλιση Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλέον μία ιδιαίτερα καθιερωμένη ασφάλιση στην Ευρώπη και στην Αμερική. Καλύπτει αστικές ευθύνες από αποφάσεις του Δ.Σ έναντι της εταιρίας, μετόχων και τρίτων.
Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική κάλυψη των Διοικητικών Συμβουλίων εφαρμόζεται στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά, στις τράπεζες και γενικότερα σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό όπως οι Δημόσιοι Οργανισμοί.

Τα στελέχη μή εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Αξιών επιχειρήσεων στην πλειοψηφία τους θεωρούν οτι δέν διατρέχουν τον κίνδυνο τρίτοι να στραφούν προσωπικά εναντίον τους για λάθη ή παραλείψεις που απορρέουν απο την άσκηση των καθηκόντων τους. Θεωρούν επίσης οτι στη χειρότερη περίπτωση που κάποιος στραφεί τελικά εναντίον τους, η επιχείρηση θα αναλάβει το κόστος της δικής τους υπεράσπισης και ευθύνης.

Όμως επιχειρήματα όπως τα παραπάνω δέν είναι ισχυρά αν αναλογιστούμε πως πολλά στελέχη στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων διατηρούν σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Συνεπώς, η δική τους οικονομική κατάσταση επηρεάζεται άμεσα από τη διόλου ευκαταφρόνητη συνήθως δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η Εταιρία για την υπεράσπιση τους η και τον διακανονισμό απαιτήσεων.

Επίσης, η απλή οργανωτική δομή που έχουν οι μή εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών επιχειρήσεις διευκολύνει την απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα στην περίπτωση που υπάρχει μια απαίτηση ή έρευνα εναντίον τους.

Ποιά είναι η ευθύνη των Μελών Δ.Σ και Ανώτατων Στελεχών μιάς Επιχείρησης?

Οι αποφάσεις των Επιχειρήσεων δέν είναι απρόσωπες. Λαμβάνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη που την διοικούν και την εκπροσωπούν.
Επίσης, η διαχείρηση των υποθέσεων μιάς Επιχείρησης δέν αποτιμά απλά και μόνο την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα των εκτελεστικών οργάνων της. Μοιραία σχετίζεται με ευθύνες, που είναι προσωποποιημένες και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης από πρόσωπα εντός η εκτός της Επιχείρησης.
Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να εγείρουν οι μέτοχοι, υπάλληλοι, πελάτες, ινσιτούτα η ενώσεις καταναλωτών, πιστωτές και ανταγωνιστές.

Mέσα από ένα συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει προστασία:

Στα στελέχη.

Από οικονομική ζημιά εξαιτίας της προσωπικής ευθύνης που φέρουν έναντι τρίτων στα πλαίσια άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων.

 • Από δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.
 • Από απώλεια εισοδήματος και δαπάνες για έξοδα περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος.

Στην επιχείρηση.

 • Από οικονομική ζημία εξαιτίας της ευθύνης προς τρίτους που φέρει ώς νομικό πρόσωπο.
 • Από δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.
 • Από απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων της.
 • Από απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης στις εγκαταστάσεις της η κατα τη μεταφορά τους.

Επεκτάσεις κάλυψης.

 • Υπο-όριο απώλειας χρημάτων εντός η εκτός εγκαταστάσεων.
 • Υπο-όριο κάλυψης Χρηματικών Ποινών.
 • Υπο-όριο κάλυψης εξόδων υπεράσπισης / ερευνών για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ & ΛΥΤΡΩΝ.

To ασφαλιστήριο συμβόλαιο Απαγωγής και Λύτρων εκβιασμού απευθύνεται τοσο σε φυσικά οσο και σε νομικά προσωπα.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου μπορούν να ορισθούν ως ασφαλιζόμενοι και τα μέλη της οικογένειάς του. Σε περίπτωση νομικού προσώπου μπορούν να ορισθούν οι Διευθυντές, τα μέλη του Δ.Σ καθώς και υπάλληλοι της Επιχείρησης.

 

Στόχο απαγωγής και εκβιασμού αποτελούν επώνυμα και ευκολα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, ατομα που εχουν προσβαση η και διαχειρίζονται χρήματα, εργαζόμενοι σε θέσεις που απαιτούν συχνά ταξίδια καθώς και εργαζόμενοι σε θέσεις γνώσης σημαντικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

• Απαγωγή του Ασφαλιζόμενου με σκοπό την απαίτηση λύτρων.
• Απειλή/εκβιασμός.
Απόσπαση χρηματικών ποσών απο τον Ασφαλιζόμενο συνεπεία απειλής ή εκβιασμού για πρόκληση σωματικών βλαβών η Υλικών ζημιών στην περιουσία του.
Μόλυνσης / μετάλλαξης των προϊοντων
Αποκάλυψης επαγγελματικών μυστικών η καταστροφής ηλεκτρονικών στοιχείων.
• Παράνομη κράτηση.
Αυθαίρετη κράτηση / περιορισμός του Ασφαλιζόμενου απο Κυβερνητική Αρχή η στασιαστική οργάνωση.
• Πειρατεία σε μέσο μεταφοράς.
Παράνομη κράτηση του Ασφαλιζόμενου υπο καταναγκασμό, ενώ ταξιδεύει με οποιοδήποτε εναέριο, μηχανοκίνητο ή θαλάσσιο μέσο.

Καλύψεις:
• Πληρωμή λύτρων ή ποσών εκβιασμού
• Απώλεια χρημάτων κατα τη μεταφορά τους.
• Θάνατο που προκύπτει απο τους καλυπτόμενους κινδύνους.
• Απώλεια εσόδων απο τη διακοπή των εργασιών.
• Έξοδα απόσυρσης των προϊοντων.
• Ιατρικά έξοδα, έξοδα αποκατάστασης (εξοδα εισητηρίων και διαμονής για ταξίδια αναψυχής μετά το περιστατικό)
• Άλλα λογικά και απαραίτητα έξοδα.
• Έξοδα ειδικών συμβούλων ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση απαγωγής και λύτρων επικοινωνήστε μαζί μας.