Φωτογραφία από τον χρήστη freestocks.org στο Pexels

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Με το άρθρο 85 του πρόσφατου Νόμου 4685/2020 θεσπίστηκε ως υποχρεωτική η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης από τη Συλλογή και Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων για τον συλλέκτη μεταφορέα. Στην υποχρεωτική ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων περιλαμβάνονται οι υλικές ζημιές, οι σωματικές βλάβες και η επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος (ατυχηματική μόλυνση).
Έτσι και σύμφωνα με τη νέα Νομοθεσία, για τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων όπως αυτά αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), απαιτείται εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ελάχιστο ασφαλισμένο ποσό € 100.000.
Στο πλαίσιο αυτό η STEFANIS INSURANCE SOLUTIONS παρέχει το σχετικό ασφαλιστικό προϊόν, με το οποίο καλύπτει τα ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει ο ασφαλισμένος, για υλικές ζημιές ή σωματικές
βλάβες σε τρίτους, οι οποίες προέρχονται από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. Ομοίως καλύπτει τις δαπάνες και τα έξοδα, περιλαμβανομένων και των δικαστικών, που είναι αναγκαία και σχετίζονται με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Με την Οδηγία 2004/35/EC (Προεδρικό Διάταγμα 148) για την περιβαλλοντική ευθύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί με ταχείς ρυθμούς το παράδειγμα άλλων ηπείρων, διασφαλίζοντας την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Το ασφαλιστήριο “EnviroPro” ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148/2009) αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης.
Απευθύνεται σε

Βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων
Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας
Εταιρίες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά (π.χ. χρώματα, μελάνια, κόλλες, απορρυπαντικά, καλλυντικά, φάρμακα)
Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακά απόβλητα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κ.λπ)
Εταιρίες ανακύκλωσης (π.χ. οχημάτων, ηλεκτρικών συσσωρευτών, κ.λπ)
Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα
Εργολάβοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Καλύψεις και Πλεονεκτήματα

Παρέχει κάλυψη για:

Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

Προαιρετικές καλύψεις:

Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης
Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων
Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα

Κύρια Πλεονεκτήματα:

Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε να καλύπτουν και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες
Εύκολη διαχείριση, άμεση εξυπηρέτηση
Ασφάλιση από μία αξιόπιστη και οικονομικά ισχυρή Εταιρία
Αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό της κάλυψης, όσο και την άμεση αποζημίωση