Φωτογραφία από τον χρήστη Pixabay στο Pexels

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις εφαρμόζονται ήδη από τις αρχές του περασμένου αιώνα και συνεχίζουν να εξελίσσονται παράλληλα με την τεχνολογία. Με την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη μεταπολεμικά, τα «τεχνικά» ασφαλιστικά συμβόλαια έγιναν η απαραίτητη «ασπίδα» κάθε μικρού ή μεγάλου έργου που θεμελιωνόταν.

Τα Ασφαλιστήρια Τεχνικών Ασφαλίσεων είναι παραδοσιακά Κατά Παντός Κινδύνου συμβόλαια, δηλαδή καλύπτουν, ότι ρητά δεν εξαιρείται, σε αντίθεση με τα συμβόλαια Κατονομαζόμενων Κινδύνων στα οποία αναφέρονται οι καλύψεις που παρέχονται.

Η Stefanis  Insurance Solutions, συνεπής σε αυτή την παράδοση, ακολουθώντας συμπορευόμενη με την διεθνή ασφαλιστική αγορά με ειδικούς μηχανικούς που στελεχώνουν τον Κλάδο Τεχνικών Ασφαλίσεων, είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων, που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους, τον εξοπλισμό, σε όλα τα επίπεδα ενός έργου, το ίδιο το έργο αλλά και ζημιές σε Τρίτους.

 • Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks – C.A.R.)

  Σας προσφέρουμε  τη σιγουριά για τα έργα που εκτελείτε, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση του έργου.

  Σας παρέχουμε:

  • Ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Φυσικά Φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωματικό Σχεδιασμό. Επιπλέον, κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου του έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου.
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες.
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (Erection All Risks – Ε.A.R.)

  Καλύπτουμε οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου ή για την ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και την κατεδάφιση παλιού κτίσματος πριν την ανέγερση του καινούργιου.

  Το  πρόγραμμα αυτό προστατεύει την κατασκευή σας και εσάς από κάθε απρόβλεπτη ζημιά κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών, στο υπό ανέγερση ή ανακαίνιση κτίριο, καθώς και για ζημιές σε τρίτους, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε και τον εργοταξιακό εξοπλισμό ή τυχόν υπάρχουσα περιουσία με το ίδιο συμβόλαιο. Kαλύπτει όλα τα είδη οικοδομών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων που θα υψωθούν και μέχρι δύο υπόγειους ορόφους.

  Ενδεικτικά αναφέρονται οι σπουδαιότερες καλυπτόμενες αιτίες ζημιών:

  • Υλικές ζημιές έργου (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, καθίζηση, ανθρώπινα σφάλματα κ.λπ.).
  • Αστική ευθύνη προς τρίτους: Καλύπτεται η νομική ευθύνη του ασφαλιζομένου, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους, καθώς και ζημιές σε τρίτους κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης υπάρχοντος κτίσματος αμέσως πριν την ανέγερση.
  • Συμπληρωματικές καλύψεις για τις ανεγέρσεις (π.χ. ευρεία συνάντηση μετά το πέρας της κατασκευής, εσφαλμένη μελέτη, απεργίες), καθώς και για τις ανακαινίσεις (π.χ. απεργίες, κλοπή κατόπιν διαρρήξεως των υλικών, αποκομιδή συντριμμάτων, ζημιές που θα υποστούν σε εργάτες).
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment Insurance – Ε.Ε.Ι.)
  • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
  •  Καλύπτει κάθε κίνδυνο όπως:
   • Βλάβες κατά τη λειτουργία του
   • Πτώση, θραύση
   • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
   • Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
   • Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού
   • Ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες

   Συμπληρωματικά, καλύπτει:

   • Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων, αποθηκευμένων σε δισκέτες, cd, streamers, που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης
   • Πιθανή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός, με την κάλυψη Αυξημένου Κόστους Λειτουργίας.

  Τέλος ανεξάρτητα από το μέγεθος του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτετε, με την ασφάλιση μηχανικών βλαβών η  Stefanis Insurance

  Solutions σας εξασφαλίζει απέναντι σε κάθε κίνδυνο, όπως:

  • Βραχυκύκλωμα και άλλες ηλεκτρικές αιτίες
  • Φυσική έκρηξη, έκρηξη αερίων σε λαβήτες
  • Έλλειψη νερού σε λαβήτα
  • Σφάλματα χειρισμού, απειρία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες τρίτων
  • Ελλατωματική σχεδίαση ή συναρμολόγηση
  • Καταιγίδα – θύελλα

  Επιπλέον, έχετε συμπληρωματική κάλυψη για ζημιές:

  • Από απεργίες, οχλαγωγίες ή τρομοκρατικές ενέργειες
  • Στην περιβάλλουσα περιουσία σας ή σε περιουσία τρίτων (αστική ευθύνη) από έκρηξη
  • Σε κινητά μηχανήματα ή εξοπλισμό, ακόμη και σε χώρους εκτός των εγκαταστάσεων, από εξωτερικές αιτίες όπως πλημμύρα, κατολίσθηση κ.ά.